KUP ZAPROSZENIE ZAREZERWUJ WIZYTĘ

KONKURS W GOLDEN SPA

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie ─ nagrodą jest Voucher Golden Spa o wartości 100 zł.
 

ZADANIE KONKURSOWE: 

① Opisz swoją inspirację lub motywację, która towarzyszyła/y Ci przy podjęciu decyzji o wykonaniu zabiegu kosmetycznego albo rytuału pielęgnacyjnego.
 
» liczy się kreatywność, poczucie humoru i pozytywny przekaz. Odpowiedź należy opublikować pod postami na naszych mediach społecznościowych Facebook lub Instagram. Jedna odpowiedź w jednym komentarzu pod postem.
 
Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie subiektywnych ocen odpowiedzi przez komisje konkursową.
 
» będzie nam miło jeżeli przy okazji zostanie polubiony jeden z naszych postów w mediach społecznościowych w czasie trwania konkursu 14.06-21.06.2021r.
 
②  ZASADY:
 
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odpowiedź pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie,
 • konkurs trwa od 14.06 – 21.06
 • wyniki zostaną ogłoszone 22.06.2021r. na stronie www.goldenspa.pl w zakładce Aktualności i w mediach połecznościowych
 • sposób wyłonienia zwycięzcy nastąpi przez ocenę odpowiedzi przez komisję konkursową. W skład komisji wchodzą 3 osoby: Ola (Golden Spa), Ania (Manicure & Pedicure) i Asia (PR),
 • nagrodą jest Voucher Golden Spa o wartości 100 zł, Voucher będzie można odebrać osobiście w Golden Spa lub w formacie PDF zostanie przesłana na wskazany przez zwycięzce adres e-mail,
 • organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody jest Golden Spa w Bielsku-Białej, ul. gen.Maczka 41/3,
 • wzięcie udziału w konkursie jest automatyczną akceptacją regulaminu. Regulamin dostępny jest na www.goldenspa.pl w zakładce Aktualności,
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie podczas realizacji konkursu i nie będą przechowywane przez organizatora,
 • konkurs nie jest wspierany ani powiązany z serwisami FB i IG
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU

I  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Podstawą wyłonienia zwycięzców jest subiektywna ocena nadesłanych odpowiedzi przez komisję konkursową.
 4. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród  Golden Spa Aleksandra Sikorska ul. Gen.Maczka 41/3 w Bielsku-Białej NIP zwana dalej Organizatorem Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Instagram https://www.instagram.com/goldenspa_slowbeauty_/  i Facebook https://www.facebook.com/GoldenSpa/
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook i Instagram w żaden sposób.
 7. Czas trwania konkursu 14.06.2021r.-21.06.2021r.
 8. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2009 r.,Nr 2001,poz. 1540 z późn. zm.).
 9. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram

III DANE OSOBOWE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest GOLDEN SPA ALEKSANDRA SIKORSKA z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 937-25-67-825.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi konkursu, kontaktu ze zwycięzcą i sprawozdawczych na co zgłaszający wyraża zgodę
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania konkursu.

IV KONKURS

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu (Komisja Konkursowa). W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osóby: Ola Sikorska (Golden Spa) z zespołem Golden Spa Anią i Asią.
 2. Każdy uczestnik ma za zadanie pod postem konkursowym zamieścić jeden komentarz z odpowiedzią na zadanie konkursowe: Opisz swoją inspirację lub motywację do podjęcia decyzji o zabiegu kosmetycznym albo rytuale pielęgnacyjnym?  Odpowiedzi urzytkownika, który zamieścił więcej niż jeden komentarz nie będą brane pod uwagę.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się prawidłowe zgłoszenia.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika wpisu/komentarza, który zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 5. Organizator Konkursu po wyłonieniu Zwycięzcy prześle wiadomość prywatną, w której Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko w celu identyfikacji Zwycięzcy Konkursu przy odbiorze nagród oraz adresu pocztą e-mail.
 6. Nagroda zostanie przygotowana do odbioru osobistego lub wysłana na adres e-mail zwycięzcy w formacie PDF.

V NAGRODA

 1. W konkursie nagrodzona zostanie jedna osoba.
 2. Nagrodą w konkursie jest Voucher Golden Spa o watości 100 zł
 3. Uczestnik-Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 4. Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

VI REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail: spa@goldenspa.pl

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

7.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 
0

Your Cart