Spa w Prezencie Last Minute

Regulamin

REGULAMIN GOLDEN SPA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży prowadzonej przez Golden Spa z siedzibą w Bielsku-Białej, za pośrednictwem sklepu internetowego www.goldenspa.pl  (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług przez Golden Spa w Salonie Golden Spa prowadzonym w Bielsku-Białej przy ulicy ul. gen. Stanisława Maczka 41/3.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep internetowy goldenspa.pl, działający pod adresem  goldenspa.ploraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzony przez przez Golden Spa Aleksandra Sikorska ul. gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała pod numerami REGON: 243385635, NIP: 9372567825, dalej zwaną „Sprzedającym”.
 2. Salon Golden Spa działający pod adresem  ul. gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała prowadzony jest przez  Golden Spa Aleksandra Sikorska ul. gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała pod numerami REGON: 243385635, NIP: 9372567825, dalej zwaną „Usługodawcą”.
 3. Adres elektroniczny sklepu internetowego Sprzedającego jest:  www.goldenspa.pl
 4. Adres prowadzenia działalności Usługodawcy jest: ul. gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała
 5. Adres mailowy to spa@goldenspa.pl
 6. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 10.00-18.00
 7.  Salon Golden Spa jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 18:00, w soboty 10.00-14.00, Recepcja dostępna jest dla klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 10.00-18.00.
 8. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
  1. ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  2. ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
  3. ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
  4. niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Regulamin określa:
  1. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  2. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
  3. WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU
  4. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA
  5. REZERWACJA I REALIZACJA PREZENTÓW
  6. REZERWACJA I REALIZACJA USŁUG
  7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9. DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE
  10. WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA
  11. DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO
  12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 10. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.goldenspa.pl

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  firmę kurierską;
  operatora skrytek pocztowych (paczkomat) – o ile taka opcja jest w danej chwili możliwa do wyboru przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresemgoldenspa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.
 9. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, w przypadku wyboru płatności Przelewy24, że zamówienie zostanie opłacone)
 10. Prezent – towar lub usługa sprzedawana w postaci Vouchera/Zaproszenia Golden Spa, które wykonuje Golden Spa
 11. Voucher/Zaproszenie – bon usługowy wydawany w formie papierowej przez Golden Spa (a w wypadku jego sprzedaży w ramach Sklepu – w formie elektronicznej pliku PDF lub przesyłką pocztą tradycyjną/ kurierem), uprawniający jego posiadacza bonu do skorzystania z Usług na warunkach określonych na samym bonie, do wartości limitu kwotowego wyrażonego w treści bonu.
 12. Okres ważności Prezentu – czas, w którym Prezent/Voucher/Zaproszenie musi zostać zarezerwowany uwzględniając termin rezerwacji oraz faktycznie zrealizowany. Po upływie tego okresu wykorzystanie zapłaconej kwoty za voucher nie jest możliwe.
 13. Usługi- usługi świadczone  w ramach działalności gospodarczej prowadzone w Salonie Golden Spa w Bielsku-Białej przy ulicy ul. gen. Stanisława Maczka 41/3

I WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest możliwa.
 2. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.goldenspa.pl, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.
 7. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 8. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie) Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu i Polityki Prywatności.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.
 11. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 12. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 13. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności Przelewy24, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.
 14. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
 15. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;
  2. naruszył dobra osobistych osób trzecich, w szczególności dobra osobistych innych Klientów;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 16. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z: przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (ze wskazaniem jego stawki).
 2. Klient może uiścić płatność:
  • kartą płatniczą lub kredytową lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system szybkich płatności Przelewy24
  • tradycyjnym przelewem na konto bankowe Golden Spa Aleksandra Sikorska; nr konta Credit Agricole 75 1940 1076 3134 1033 0000 0000
  • gotówką w Salonie Golden Spa
  • kartą płatniczą w Salonie Golden Spa
 3. Klient dokonuje płatności za Usługi/Vouchery/Zaproszenia świadczone przez Golden Spa  przed jego wykonaniem według Cennika obowiązującego w dniu jego zakupu.
 4. Golden Spa po dokonaniu płatności przez Klienta wystawia paragon fiskalny za Usługi lub na życzenie Klienta fakturę VAT.
 5. Golden Spa zastrzega sobie prawo do zachowania wpłaconego przez Klienta uprzednio zadatku (przepadek zadatku), w przypadku niedochowania przez Klienta terminów rezerwacji.

Golden Spa, informuje, iż podstawowym dowodem zakupu Usług w Golden Spa jest paragon fiskalny. Golden Spa wnosi o jego zachowanie przez Klienta do czasu pełnego zakończenia Usługi. W razie potrzeby, w przypadkach np. zwrotu Golden Spa będzie wnioskować o zwrot paragonu fiskalnego od Klienta.

III WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 3. Zamówione Vouchery/Zaproszenia w formie elektronicznej (PDF) są dostarczane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu Zamówienia adres e-mail.
 4. Dostawa kupionych Towarów i Voucherów/Zaproszeń może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem (wybór należy do Klienta):
  • firmy kurierskiej (koszt 18,00 zł),
  • firmy InPost do Paczkomatu (koszt 18,00zł)
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszt 10,00zł)
  • odebrana osobiście przez Klienta w Salonie Golden Spa ul Gen. Stanisława Maczka 41/3 w Bielsku-Białej (bezpłatnie)
 5. Termin wysyłki przez Sprzedającego kupionego Towaru lub/i Voucherów/Zaproszeń (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5 poniżej) wynosi maksymalnie 2 dni robocze (za wyjątkiem Okresów Specjalnych, o których mowa w ust. 8 poniżej, kiedy termin ten wynosi 5 dni roboczych) liczone od:
  1. następnego dnia po dniu wysłania Klientowi, przez Sprzedającego, oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „za pobraniem”; jeśli jest ta forma płatności dostępna
  2. momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Klienta płatności Przelewy24
 6. Czas Dostawy Towaru i Zaproszeń/Voucherów Klientowi przez Dostawcę wynosi na terenie Polski (za wyjątkiem Okresów Specjalnych, o których mowa w ust. 8 poniżej) :
  1. firmy kurierskiej: ok. 2 – 3 dni robocze, a w czasie Okresów Specjalnych: do 5 dni roboczych;
  2. Paczkomatu: ok. 2 – 3 dni robocze
  3. Listem: ok. 2-4 dni robocze
 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Okresy Specjalne to dni przedświąteczne, okresy tzw długich weekendów, okresy wzmożenia zakupowego takie jak tygodnie przed dniami uznanym za święta/dni specjalne typu Walentynki, Dzień Matki etc, dni akcji promocyjnych typu Black Friday lub promocji w Sklepie. Do Okresów Specjalnych należą dni gwałtownego wzrostu popytu na Towary, co może spowodować problemy logistyczne z obsługą zamówień.

IV WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.
 3. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Salonu Golden Spa . gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale I Regulaminu). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. W przypadku Voucherów/Zaproszeń w ciągu 14 dni od otrzymania, kiedy nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany albo nie został jeszcze wymieniony, Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Golden Spa pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na rezerwację, wymianę lub realizację KLIENT zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej. Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Golden Spa pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Salonu Golden Spa . gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale I Regulaminu). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz o którym mowa powyżej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 8. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność, w tym koszty dostarczenia Towaru klientowi.
 10. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).
 11. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.
 12. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Golden Spa . gen. Stanisława Maczka 41/3 43-300 Bielsko-Biała Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

V REZERWACJA I REALIZACJA PREZENTÓW

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi również w zakresie realizacji Prezentów { w tym Zaproszeń i Voucherów Golden Spa i Partnerów Golden Spa}.
 2. Powyższe usługi świadczone są w godzinach otwarcia Salonu Golden Spa.
 3. Obdarowany może zrealizować otrzymany Prezent w okresie ważności.
 4. Okres ważności oznacza czas, w którym Prezent musi zostać zarezerwowany oraz faktycznie zrealizowany.
 5. W celu realizacji Prezentu Obdarowany musi dokonać rezerwacji co najmniej kilka dni przed przed upływem okresu ważności. Rezerwacje po upływie terminu rezerwacji, a przed upływem okresu ważności Vouchera będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc. W sytuacji rezerwacji w ostatniej chwili dzień przed okresem ważności Golden Spa nie gwarantuje Realizacji Prezentu, ale w takim przypadku jako alternatywę  może zaproponować Voucher otwarty na usługi Golden Spa o wartości 50% Zaproszenia z możliwością realizacji przez kolejne 2 miesiące od daty ważności utraconego Prezentu.
 6. Niezrealizowanie Prezentu w okresie ważności Vouchera oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
 7. Nieobecność lub niestawienie się na miejscu realizacji z przyczyn losowych oraz brak zmiany zmiany terminu rezerwacji, która została wyznaczona po raz czwarty oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
 8. Nieobecność lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych oraz brak zmiany zmiany terminu rezerwacji, która została wyznaczona po raz trzeci oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Prezentu przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.W tym przypadku Golden Spa jako alternatywę może zaproponować Voucher otwarty na usługi Golden Spa o wartości utraconego 50% Zaproszenia z datą ważności 2 miesiące.
 9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 10. Obdarowany powinien stawić się na realizację Prezentu minimum 5 minut przed ustaloną godziną podczas rezerwacji. Niespełnienie tego wymagania jak i spóźnienie może skutkować skróceniem czasu realizacji Prezentu.
 11. Golden Spa może odmówić realizacji Prezentu, jeżeli Obdarowany nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających.
 12. W przypadku Prezentów, z których korzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku Obdarowanego, Golden Spa przyjmuje, że każdy Klient upewnił się, że Obdarowany może skorzystać z wybranego Prezentu.  Jeżeli okaże się, że stan zdrowia, ogólna kondycja psychofizyczna, wiek nie pozwalają na realizację Prezentu to ani Obdarowanemu ani Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot należności w stosunku do Golden Spa.
 13. Golden Spa może także zażądać podpisania przez Obdarowanego dodatkowego oświadczenia, jeżeli to wynika ze specyfiki realizacji Prezentu, w szczególności jest to związane z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Odmowa podpisania w/w dokumentu stanowi dla Golden Spa podstawę odmowy realizacji Prezentu.
 14. Golden Spa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w sytuacji, kiedy realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa (np. siła wyższa) – za przypadki siły wyższej w szczególności uważane będą sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji Prezentu lub byłoby to połączone z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Golden Spa, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności, wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna, wojna itp.
 15. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Prezentu istnieje możliwość realizacji Prezentu jeśli Golden Spa może uzyskać od Kupującego lub Obdarowanego dokumenty potwierdzające m.in. prawo własności Produktu, w tym dowody zakupu, rezerwacji Prezentu lub potwierdzenia transakcji kartowych lub dodatkowe oświadczenia.
 16. Obdarowany może dokonać wymiany usług w ramach otrzymanego Prezentu; o wyższej cenie zakupu, po dokonaniu stosownej dopłaty. O tej samej cenie zakupu nie ponosząc żadnych dodatkowych opłat. W przypadku wymiany na usługi o niższej cenie zakupu od otrzymanego Prezentu nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.

VI REZERWACJA I REALIZACJA USŁUG

 1. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się z Golden Spa podając dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt Golden Spa.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu wiadomości SMS potwierdzające rezerwację o charakterze technicznym (data, godzina wizyty oraz informacje kontaktowe oraz przypominające o wizycie. W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji (bez opłacenia Wizyty z góry) lub przedpłaty (opłacenie Wizyty z góry) zgodnie z cennikiem umieszczonym w Salonie Golden Spa lub na stronie internetowej goldenspa.pl
 4. W przypadku nieobecności lub spóźnienia uniemożliwiającego realizację usługi dwukrotnie następuje zmiana zasad rezerwacji. W tej sytuacji Klient ma możliwość kolejnej rezerwacji wizyty ale jest zobowiązany do uiszczenia zadatku na poczet usługi w wysokości 50% ceny usługi. Zadatek jest bezzwrotny i podlega zaliczeniu na poczet kosztów, które Klient zobowiązany jest pokryć w związku z zarezerwowaną wizytą.
 5. W przypadku nieobecności lub spóźnienia uniemożliwiającego realizację usługi uiszczony zadatek przepada.
 6. W przypadku odwołania lub przesunięcia terminu wizyty, za którą pacjent uiścił zadatek w terminie krótszym niż 3 dni kalendarzowe przed planowaną datą wizyty z winy Golden Spa Klient może zrezygnować z wizyty oraz przysługuje mu prawo do żądania od Golden Spa zwrotu dwukrotności wartości wpłaconej tytułem zadatku kwoty. Niniejsze postanowienie nie wyłącza prawa do umówienia się na inny termin.
 7. Klient ma możliwość rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu 33 8105487 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00 oraz za pomocą serwisu Booksy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod adresem:  https://booksy.com/pl-pl/97758_golden-spa_salon-kosmetyczny_12680_bielsko-biala oraz wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy dostępny na stronie goldenspa.pl i przez kontakt na adres e-mail: spa@goldenspa.pl
 8. Klient ma możliwość odwołać lub zmienić termin wizyty najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wizytę do godz.17.00
 9. Brak zmiany terminu rezerwacji lub odwołania wizyty poza wyznaczonym czasie po raz trzeci powoduje zmianę zasad kolejnej rezerwacji lub częściową utratę uprawnień do wizyty, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu z przyczyn losowych.
 10. W przypadku zakupu wizyty przez stronę goldenspa.pl lub opłacenia wizyty z góry, czy zadatku płatności dokonywane są przez Klienta za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24  lub za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Golden Spa Bank Credit Agricole 75 1940 1076 3134 1033 0000 0000 Istnieje możliwość przesłania na wskazany przez Klienta link do dokonania płatności online (Przelewy24) w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu lub adres e-mail.
 11. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na podany przez siebie numer telefonu wiadomość SMS z potwierdzeniem daty i godziny Wizyty.
 12. Podczas rezerwacji jeśli jest taka możliwość Klient ma możliwość wyrazić zaznaczyć okienko check-box (lub słownie w trakcie rozmowy) poprosić o kontakt Golden Spa w razie zwolnienie się wcześniejszego terminu na usługi lub rezerwacji Last Minute. Golden Spa w takim przypadku skontaktuje się z Klientem w celu umówienia wcześniejszego terminu.
 13. Golden Spa udostępnia rezerwację terminów Last Minut, która uprawnia do otrzymania 15% Rabatu. Terminy wizyt Last Minute są publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

VII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Golden Spa zapewnia że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres ul. gen. Stanisława Maczka 41/3,  43-300 Bielsko-Biała na ub adres: spa@goldenspa.pl podając ich opis i datę wystąpienia.

VIII TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Golden Spa  zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klientów Usługi wolne od wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Wszelkie reklamacje, które wynikają z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikające z naruszenia treści Regulaminu, powinny być kierowane na piśmie na adres Golden Spa lub drogą mailową, na adres: spa@goldenspa.pl niezwłocznie po stwierdzeniu przez Klienta nieprawidłowości.
 3. Golden Spa zobowiązuje się rozpatrzyć prawidłowo doręczoną reklamację Klienta, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jej prawidłowego doręczenia lub od daty wizyty.
 4. Klient zostanie poinformowany o decyzji Golden Spa w formie pisemnej lub odpowiednio mailowej na wskazany przez Klienta adres.
 5. Na wyraźną prośbę pracownika Golden Spa, Golden Spa zobowiązany jest stawić się osobiście w Golden Spa w terminie uzgodnionym z pracownikiem Golden Spa, celem zweryfikowania zasadności w ramach reklamacji przez Klienta zastrzeżeń.
 6. Reklamacja nie będzie uwzględniana przez Golden Spa, w przypadku, gdy Klientprzerwał zaplanowaną terapię bez wyraźnej przyczyny zdrowotnej, nie stosuje się do zaleceń Golden Spa, dokonuje samodzielnie lub u innego usługodawcy korekt udzielonych przez Golden Spa, zataił przed Kliniką, informacje mające wpływ na przebieg oraz efekty świadczonych Usług.

IX WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU UŻYTKOWANEGO PRZEZ KLIENTA

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Urządzenia te muszą spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
  • Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
  • Chrome 15.x,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

X DODATKOWE INFORMACJE HANDLOWE

 1. Golden Spa na swoich stronach internetowych informować będzie Klientów o aktualnych działaniach promocyjnych, w tym obniżkach cen lub innych korzyści związanych z promowanym Towarem, określając czas ich trwania oraz warunki niezbędnych do skorzystania z tej promocji.

XI DODATKOWY (USTAWOWY) ZAKAZ OBOWIĄZUJĄCY KUPUJĄCEGO

 1. Klient zobowiązany jest przestrzegać ustawowego zakazu umieszczenia w systemie teleinformatycznym Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rezerwacji uniemożliwia Rezerwację i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającemu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 7. Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego.
 2. Sprzedający stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedającemu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedający wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z  Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 6. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy wskazane w pkt. i tegoż Regulaminu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu (który obowiązywał w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Golden Spa, ul. Maczka 41, 43-300 Bielsko-Biała spa@goldenspa.pll

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty