Spa w Prezencie Zacznij od tego

Akcja – Relacja trwa do 1.09.2021r

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej nowej, wakacyjnej promocji „Akcja-Relacja!”  ─ każda osoba, która weźmie udział w promocji otrzyma 10% Rabat w formie Kodu Rabatowego do wykorzystania w Golden Spa.

 

ZASADY SĄ PROSTE:

Zaloguj się do swoich mediów społecznościowych
» trzeba mieć aktywne konto na jednym z portali Facebooku lub Instagramie
 
Zrób sobie zdjęcie lub relację związaną z Golden Spa
» to może być Selfie w naszym lustrze, zdjęcie budynku, baneru lub kosmetyków/Zaproszenia kupionego w Golden Spa
 
Publikując oznacz Nas
» opublikuj zrobione zdjęcie lub relację na jednym ze swoich kont oznaczając nas. To może być lokalizacja, lub wzmianka @… lub znacznik…. Do Ciebie należy wybór sposobu oznaczenia, dla Nas najważniejsza jest informacja zwrotna, że zostaliśmy oznaczeni.
 
Nasza lokalizacja: Golden Spa ul. Generała Maczka 41, Bielsko-Biała, Poland
Nasze wzmianki/znaczniki: IG @goldenspa_slowbeauty_ FB @goldenspa
 
Po publikacji lub w jej trakcie prosimy o kontakt z nami (osobisty/mailowy/telefoniczny). Kod Rabatowy będziemy wysyłać drogą mailową na wskazany adres e-mail.
 
Kontakt z nami:
osobisty gen.Maczka 41/3 Bielsko-Biała
mailowy spa@goldenspa.pl
telefoniczny  33 810 54 87
 
Zasady ogólne:
 • warunkiem uczestnictwa w promocji jest posiadanie aktywnego konta Facebooku lub Instagramie,
 • Akcja-Relacja! trwa do 1.09.2021r
 • otrzymany KOD RABATOWY uprawniający do 10% zniżki w Golden Spa Golden Spa można wykorzystać przy najbliższej wizycie lub do 6 miesięcy od zakończenia promocji, czyli najpóźniej do 1 marca 2022 r. (wtorek),
 • KOD RABATOWY wysyłamy wyłącznie drogą mailową,
 • Kod Rabatowy można wykorzystać na usługi Golden Spa  z wyłączeniem zakupów oraz Manicure & Pedicure
 • Kod Rabatowy jest jednorazowy,
 • Uczestnik może tylko raz wziąć udział w promocji,
 • Organizatorem jest Golden Spa w Bielsku-Białej, ul. gen.Maczka 41/3
 • Wzięcie udziału w promocji „Akcja-Relacja!” jest automatyczną akceptacją regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie www.goldenspa.pl w zakładce Aktualności,
 • Promocja nie jest wspierana ani powiązana z serwisami FB i IG.
 

REGULAMIN PROMOCJI

I  ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich odbywa się Promocja.
 2. Organizatorem Promocji oraz fundatorem Kodu Rabatowego jest Golden Spa Aleksandra Sikorska ul. Gen.Maczka 41/3 w Bielsku-Białej zwany dalej Organizatorem Promocji.
 3. Promocja jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronach serwisu Instagram https://www.instagram.com/goldenspa_slowbeauty_/  i Facebook https://www.facebook.com/GoldenSpa/
 4. Promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana oraz związana z serwisem Facebook i Instagrama w żaden sposób.
 5. Czas trwania promocji 21.06.2021 – 1.09.2021
 6. Promocja prowadzona jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram.

III DANE OSOBOWE

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest GOLDEN SPA ALEKSANDRA SIKORSKA z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: Gen. Stanisława Maczka 41/3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 937-25-67-825:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obsługi promocji, kontaktu i sprawozdawczych na co uczestnik wyraża zgodę.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać instytucje upoważnione z mocy prawa do ich otrzymywania. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom dla których administrator świadczy usługi niezbędne do realizacji umowy świadczenia usług w mediach społecznościowych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w sytuacji i zakresie, kiedy przetwarzanie odbywało się za zgodą) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres trwania Promocji.

IV Promocja

 1. Każdy uczestnik ma za zadanie zrobić zdjęcie lub relację i opublikować na swoim koncie na Facebooku lub Instagramie oznaczając konto lub lokalizację Golden Spa.
 2. Uczestnik za publikację i prawidłowe oznaczenie otrzymuje jednorazowy Kod Rabatowy uprawniający do 10% Rabatu.
 3. Kod Rabatowy można wykorzystać przy realizacji usług w Golden Spa ul. gen.Maczka w Bielsku-Białej z wyłączeniem Manicure & Pedicure,
 4. Kod Rabatowy nie dotyczy zakupu kosmetyków.
 5. Uczestnik w ramach Promocji może zamieścić jedno zdjęcia i relację. Więcej niż jedna publikacja nie będą brane pod uwagę.
 6. Golden Spa zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Kodu Rabatowego  w przypadku gdy zdjęcie, czy relacja nie pojawią się prawidłowo oznaczone.
 7. Niedopuszczalne jest zamieszczenie przez Uczestnika zdjęcia i relacji, które zawierają treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
 8. Organizator może przesłać wiadomość prywatną, w której poinformuje uczestnika o zdobyciu kodu rabatowego.
 9. Uczestnik powinien sam skontaktować się z Organizatorem jeżeli ten nie wysłał mu wiadomości prywatnej z informacją o kodzie rabatowym.
 10. Kod rabatowy zostanie wysłany na adres e-mail uczestnika w wiadomości e-mail.

V PODSUMOWANIE

 1. Jedna osoba publikująca zdjęcie i relację z oznaczeniem otrzymuje jeden kod rabatowy
 2. Kod Rabatowy to jednorazowa 10% zniżka do wykorzystania w Golden Spa
 3. Uczestnik  może nie skorzystać z Kodu Rabatowego, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna promocja/prezent
 4. Organizator  nie przewiduje możliwości wymiany 10% Rabatu na jego równowartość pieniężną.

VI REKLAMACJE

1.Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Promocji należy kierować pod adres e-mail: spa@goldenspa.pl

2.Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Promocji.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

3.Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

4.Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt 1 nie będą rozpatrywane.

 
0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty